# اهل_بیت(ع)

راهکارهای طلایی زندگی موفق3

ادامه حدیث عنوان بصری... امام صادق (ع)فرمودند:اماان٣چیزی که درباره حلم(صبر)است: ١.چون کسی به توبگویداگریک کلمه بگویی١٠برابرمیشنوی.پس توبگو:اگر١٠کلمه هم بگویی یک کلمه هم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید