# بیداری_وبصیرت

Qods...The Reality Of Imperialism،US.,Israel

چهره واقعی غرب وامپریالیسم....چهره آمریکا واسرائیل وانگلیس وفرانسه و.... "قاتلهم الله انی یوفکون" به نظرتان مارامی خوان جزوکدام تصویر قراردهند؟تصویرراست یاچپ؟؟! فلسطین وعراق وافغانستان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 26 بازدید