# دل_نوشته

یک نظر سنجی خودمونی ولی مهم!

می خواستم نظرشماعزیزان رادررابطه با... مهاجرت وزندگی دریک کشور دیگربدونم... اگربراتون یک همچنین فرصتی پیش بیادوبخواهیدبین ایران ویک کشوردیگرانتخاب کنیدچه کارمی کنید؟ کشورش ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 19 بازدید

مستندظهور.مستندی که بارهاتوسط آمریکافیلترشد!The Arrivals

امروزروزجمعه است... جمعه برای ماشیعیان دارای مفهومی خاص است.جمعه روزعیدمامسلمانان روزاجتماع وگردهمایی درنمازمقتدرانه جمعه وازهمه مهمتربنابرروایات موثق ماروزظهوریگانه منجی بشریت آقاحجت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید