# دل_نوشته

گفتمش ای دوست دوست۰۰۰یا صاحب الزمان(عج)

خواندمرا سوی دوست-نفخه گلبوی دوست-لعل سخنگوی دوست گفت چه خواهی زدوست- گفتمش ای دوست،دوست آ ن گل باغ وجود-مظهرتقوا و جود-لب به تبسم گشود گفت مرادت که بود- گفتمش ای دوست ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 10 بازدید

مستندظهور.مستندی که بارهاتوسط آمریکافیلترشد!The Arrivals

امروزروزجمعه است... جمعه برای ماشیعیان دارای مفهومی خاص است.جمعه روزعیدمامسلمانان روزاجتماع وگردهمایی درنمازمقتدرانه جمعه وازهمه مهمتربنابرروایات موثق ماروزظهوریگانه منجی بشریت آقاحجت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید